SOCIETAS HUMBOLDTIANA POLONORUM

Societas Humboldtiana Polonorum jest stowarzyszeniem skupiającym byłych
i aktualnych stypendystów Fundacji im. Alexandra von Humboldta z Bonn.

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju nauki i kształcenia kadr naukowych w kraju i za granicą we współdziałaniu z pokrewnymi towarzystwami i organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem Fundacji im. Alexandra von Humboldta.

 

CIEKAWE STRONY:

  1. SHP
  2. AvH Stiftung
  3. Polnisches Institut Berlin
  4. Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
  5. Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS)
  6. Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
  7. Deutsch-Polnische Richtervereinigung e.V.
  8. Goethe-Institut Polen
  9. DAAD

 

AKTUALNOŚCI

Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznały tytuł doktora honoris causa prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu z Wydziału Chemii UMK. Prof. Buszewski został doceniony jako jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie chemii analitycznej i fizycznej oraz twórca toruńskiej szkoły analitycznej, ośrodka naukowego o międzynarodowej renomie.

14. marca 2019 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym (Pałac Karnickich w Warszawie), odbyło się pierwsze w tym roku Polsko-Niemieckie Spotkanie Naukowe. W czasie tego spotkania prof. Włodzisław Duch wygłosił wykład pt. Artificial Inteligence and Neurocognitive Technologies (zob. także informację na stronie DDAD).

14. grudnia 2018 r. odbyło się zebranie Oddziału Toruńskiego SHP. W czasie tego zebrania odbyły się wybory zarządu Oddziału. Zebrani jednomyślnie powołali zarząd w następującym składzie: Roman Czaja, Włodzisław Duch, Stanisław Koter, Katarzyna Norkowska, Ewa Walusiak.

W dniach od 12 do 15 września 2019 r, w Szczecinie, odbędzie się 11. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum: Science in the age of globalization – Nauka w dobie globalizacji – Wissenschaft im Zeitalter der Globalisierung. Więcej informacji na stronie http://11kongres.humboldt.org.pl/.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii UMK otrzymał tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. Ceremonia wręczenia doktoratu honoris causa odbyła się 18 stycznia 2018 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Więcej na stronach Wiadomości UMK oraz Nauka w Polsce - Ludzie.

Dnia 19.12.2017 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odbyło się zebranie Toruńskiego Oddziału SHP, w którym udział wzięło 12 jego członków (zdjęcia ze spotkania są umieszczone pod zakładką Galeria).

W ramach wykładu dr hab. Dominik Antonowicz, kierownik Zakładu Socjologii Nauki UMK, przedstawił zasadnicze założenia nowej ustawy o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, a także scharakteryzował bieżący stan prac nad tą ustawą. Wykładowi towarzyszyła ożywiona i długa dyskusja.

Zarząd Oddziału wyraża wdzięczność prof. Włodzimierzowi Jaskólskiemu, dziekanowi WFAiIS, oraz prof. Ireneuszowi Grabowskiemu, dyrektorowi Instytutu Fizyki, za gościnne przyjęcie.

Prof. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK został zaproszony do wąskiej grupy ekspertów (high-level expert group) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) zajmujących się strategicznym myśleniem (Think Tank) na temat kierunków rozwoju innowacyjnej opieki medycznej.

EIT Health z budżetem w wysokości 2 miliardów euro to jedna z największych inicjatyw tego rodzaju na świecie, koordynuje działania ponad 130 najważniejszych organizacji związanych ze zdrowiem, od przemysłu farmaceutycznego, programów badawczych, organizacji usług dotyczących zdrowia, tworzenia start-upów, do unikalnych programów edukacyjnych i kształcenia na odległość. Celem tej grupy będzie identyfikacja priorytetów i tworzenie nowych inicjatyw we wszystkich sprawach związanych ze zdrowiem. (za http://www.umk.pl/wiadomosci/, 3-2017)

Prof. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii UMK został powołany przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego na kadencję 2017-2018. (za http://www.umk.pl/wiadomosci/, 3-2017)

Dnia 13 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie stypendystów Fundacji AvH, połączone z wyborem nowego członka Zarządu. Został nim jednogłośnie prof. Włodzisław Duch. W czasie krótkiej przerwy zebrał się zarząd, który powierzył mu także funkcję przewodniczącego Toruńskiego Oddziału SHP.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zakończyła wybory składu osobowego na kadencję 2017-2020. W nowym składzie komisji znalazł się toruński Humboldtczyk, Prof. Bogusław Buszewski.

26 października 2016 r. w Collegium Maximum Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej. Nagrodzono następujących Humboldtczyków:
- prof. dr. hab. Zenona Wiśniewskiego - wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej
- prof. dr. hab. Stanisława Kotera - nagroda zespołowe III stopnia za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej
- prof. dr. hab. Romana Czaję - nagroda zespołowe II stopnia za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej
- prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego - nagroda zespołowe II stopnia za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej.

4 sierpnia 2016 r. zmarł dr Bronisław Żurawski (Institut fur physikalische Chemie, Universitet Karlsruhe 1972). Cześć Jego pamięci!

Podczas X Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SHP w dniu 1 lipca 2016 r. dokonano wyboru władz Societas Humboldtiana Polonorum na trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 1 lipca 2016 r. Członkiem nowowybranego Zarządu został Prof. Jarosław Wenta.

28 czerwca 2016 r. zmarł po ciężkiej chorobie Prof. Franciszek Bylicki (Uni Heidelberg; Institut fur Physik 1979). Cześć Jego pamięci!

25 stycznia 2016 r. zmarł Prof. Andrzej Bączyński, emerytowany profesor Instytutu Fizyki UMK (Uni Karlsruche; Institut fur Hochfrequenztechnik 1974). Cześć Jego pamięci!

Rektor UMK Prof. Andrzej Tretyn został wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Projekty dwóch Humboldtczyków zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu OPUS 10. Prof. Dariusz Chruściński uzyskał 277 200 zł na realizację projektu: Odwzorowania dodatnie w fizyce matematycznej, zaś Prof. Michał Hanasz 594 450 zł na projekt: Nowa generacja modeli dynamo napędzanego promieniowaniem kosmicznym.

Prof. Andrzej Tretyn został po raz drugi wybrany rektorem UMK na kadencję 2016-2020. Prof. Andrzej Tretyn otrzymał 166 głosów, 53 elektorów było przeciw, 12 wstrzymało się od głosu.

25 stycznia 2016 r. zmarł Prof. Andrzej Bączyński, emerytowany profesor Instytutu Fizyki UMK (Uni Karlsruche; Institut fur Hochfrequenztechnik 1974).
Cześć Jego pamięci!

Zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego realizuje nowy interdyscyplinarny grant w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W projekcie "Plantarum" przygotowana jest strategia wykorzystania roślin w preparatach kosmetycznych, suplementach diety oraz jako karma dla zwierząt.

Trzech Humboldtczyków zostało wybranych do komitetów naukowych PAN na kadencję 2016-2020: Prof. Bogusław Buszewski (jednocześnie przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej), Prof. Zenon Wiśniewski (jednocześnie przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej), Prof. Michał Hanasz (Komitet Astronomii).

19 listopada 2015 r. Rektor UMK wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej. Wśród uhonorowanych tym wyróżnieniem znaleźli się liczni Humboldtcycy.
Nagrodę zespołową II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej otrymał zespół pod kierownictwem prof. Bogusława Buszewskiego oraz zespół prof. Stanisława Kotera. Nagrodę zespołową III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawzej otrzymał zespół prof. Dariusza Chruścińskiego oraz zespół prof. Zenona Wiśniewskiego.
Wyróżnienia zespołowe za osiągnięci w dziedzinie naukowo-badawczej otrzymały dwa zespoły prof. Bogusława Buszewskiego.

Prof. Dariusz Chruściński otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w kwocie 549 800 zł na badania poświęcone niemarkowowskiej dynamice kwantowej.

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz powołała z dniem 1 października 2015 r. Profesora Tomasza Justyńskiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Wręczając nowym członkom Komisji akty nominacyjne na uroczystym, plenarnym posiedzeniu Komisji w dniu 29 października w Warszawie, Minister Sprawiedliwości Borys Budka powiedział: "Cieszę się, że przyjęliście Państwo to zobowiązanie. Jestem przekonany, że Komisja będzie pracować nad dobrymi rozwiązaniami dla prawa cywilnego korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy".
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, w skład której wchodzą najwybitniejsze autorytety prawa cywilnego, pracuje przede wszystkim nad projektem nowego Kodeksu cywilnego. Ma on w przyszłości zastąpić ten z 1964 r., w wielu aspektach już nie najlepiej dopasowany do nowych realiów społeczno-gospodarczych. Oprócz tego opracowuje akty prawne niezbędne ze względu na obowiązki implementacyjne wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej.
Przewodniczący Oddziału Toruńskiego SHP Prof. Tomasz Justyński zajmuje się prawem cywilnym (w tym prawem rzeczowym, prawem odpowiedzialności odszkodowawczej, prawem rodzinnym i prawem spadkowym). Jest Kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego UMK.

W trakcie inauguracji roku akademickiego na UMK w Toruniu wręczono wysokie odznaczenie państwowe przyznane przez Prezydenta RP. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał prof. dr hab. Bogusław Buszewski. Wniosek o przyznanie odznaczenia został złożony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Lenę Kolarską - Bobińską oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

Prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe została odznaczona przez Rektora UMK nagrodą I stopnia dla nauczycieli akademickich za pozyskanie środków finansowych na realizację Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski oraz prof. dr hab. Włodzisław Duch zasiadać będą w nowo powołanej Radzie Programowej Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Głównym zadaniem Rady jest pełnienie funkcji doradczej i opiniodawczej w sprawach związanych z działalnością statutową CNMW oraz promowanie idei placówki. Nominacje członkom wręczył prezydent Torunia Michał Zaleski.

HUMBOLDT-KOLLEG W TORUNIU

W dniach 10-13 maja 2015. w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Humboldt-Kolleg "Etyka w Nauce i Życiu. Normy i dylematy", zorganizowana przez Toruński i Krakowski Oddział SHP wspólnie z Polskim Towarzystwem Chemicznym. W konferencji uczestniczyło ponad 200 uczestników z Polski i 20 innych krajów. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego wydarzenia był prof. Bogusław Buszewski.
"Jeżeli nie wiesz jak się zachować - zachowaj się przyzwoicie" - to motto życiowe niedawno zmarłego prof. Władysława Bartoszewskiego stało się myślą przewodnią tej interdyscyplinarnej konferencji naukowej. Podejmowana przez wybitne osobowości życia publicznego tematyka nie ograniczała się tylko do rozważań filozoficznych. Prelegenci i dyskutanci szukali odpowiedzi na wiele nurtujących pytań życia codziennego, np.: Co można uznać za postępowanie etyczne? Kogo aktualnie możemy nazwać autorytetem, mistrzem – człowiekiem renesansu? Jaka jest misja uniwersytetu? Rzetelność i odpowiedzialność w kontekście dylematów postaw, wyboru i zachowań w medycynie, prawie i wymiarze sprawiedliwości, dziennikarstwie, polityce, kościele i nauce; rzetelność i odpowiedzialność w edukacji i badaniach naukowych, plagiaty, fałszowanie wyników, etc. Reasumując: czy moralność i przyzwoite zachowanie w domu, w pracy, teatrze, szpitalu nie są już "w modzie"? A może wręcz przeciwnie – tempo naszego życia, ogromny postęp cywilizacji, nowe formy komunikowania się, nowe wyzwania powodują, że te fundamentalne pytania są dziś bardziej aktualne niż w czasach Sokratesa, Platona, Kopernika, Leonarda da Vinci, Hegla, Kanta, von Humboldta, Tatarkiewicza czy Kołakowskiego?
Udział w wydarzeniu wzięło ponad 200 uczestników z Polski i 20 innych krajów świata. Wykłady miały formę otwartych spotkań, które odbyły się w Centrum Konferencyjnym Hotelu Filmar. Atrakcją dla uczestników był nie tylko bogaty program naukowy, ale również interesujący program kulturalny. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biskupa Toruńskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Prezydenta Fundacji Humboldta, Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i JM Rektora UMK. Istotnym elementem Kolleg'u była tradycyjna Sesja Młodych Badaczy, której zadaniem jest propagowanie idei humboldtowskich oraz pozyskanie utalentowanych kandydatów i zachęcenie ich do ubiegania się o stypendium Fundacji Humboldta.

Więcej na stronie: http://www.humboldt-etyka.umk.pl/

WYDARZENIA

 

 

KONTAKT

Z TORUŃSKIM

ODDZIAŁEM SHP

 

Toruński Oddział SHP
Dr hab. Jacek Kobus
Instytut Fizyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Grudziądzka 5/7
87-100 Toruń, Polska

email: jacek.kobus@fizyka.umk.pl