SOCIETAS HUMBOLDTIANA POLONORUM

Societas Humboldtiana Polonorum jest stowarzyszeniem skupiającym byłych
i aktualnych stypendystów Fundacji im. Alexandra von Humboldta z Bonn.

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju nauki i kształcenia kadr naukowych w kraju i za granicą we współdziałaniu z pokrewnymi towarzystwami i organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem Fundacji im. Alexandra von Humboldta.

 

CIEKAWE STRONY:

  1. SHP
  2. AvH Stiftung
  3. Polnisches Institut Berlin
  4. Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
  5. Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS)
  6. Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
  7. Deutsch-Polnische Richtervereinigung e.V.
  8. Goethe-Institut Polen
  9. DAAD

 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

W dniu 23 kwietnia 2015 r. prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

Prof. Zenon Wiśniewski został wyróżniony Medalem Pro Publico Bono przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wręczenie medalu nastąpiło 15 kwietnia podczas pobytu Sekretarza Stanu prof. Jacka Męciny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

"Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych" – to nazwa projektu prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego, który otrzymał grant w wysokości 2 399 950 zł w ramach konkursu MAESTRO 6 (Panel ST) organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

18 lutego prof. dr hab. Stanisław Koter odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.
Serdecznie gratulujemy!

Podczas spotkania członków oddziału w dniu 30 stycznia 2015 r. wybrany został nowy Zarząd. Funkcję przewodniczącego będzie po raz drugi sprawował Prof. Tomasz Justyński. Nie zmieni się także skład pozostałych członków Zarządu. Zastępcą przewodniczącego został jednomyślnie wybrany Prof. Zenon Wiśniewski, sekretarzem - dr. hab. Jacek Kobus, skarbnikiem - Prof. Dariusz Chruściński, członkiem zarządu - dr Ewa Walusiak-Bednarek.

W dniu 30 stycznia 2015 r. odbędzie się spotkanie członków i symaptyków Toruńskiego Oddziału SHP. Wyjątkowo Humboldtczycy zgromadzą się w restauracji w hotelu "Gotyk". Tradycyjny wykład, tym razem na temat otwartego oprogramowania i przyszłości Internetu, wygłosi dr. hab. Jacek Kobus. Podczas zebrania wybrany zostanie Zarząd na kolejną kadencję.

Program spotkania

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Prof. Bogusław Buszewski otrzymał Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN w dziedzinie chemii za cykl prac dotyczących Solwatacja a mechanizm retencji w elucji chormatograficznej w układzie RP HPLC i HILIC. Nagrodę przyznaje Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 4 grudnia 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W dniu 27 listopada 2014 r. w Collegium Maximum UMK wręczone zostały nagrody i wyróżnienia JM Rektora, Humboldtczyka, Prof. Andrzeja Tretyna. Doceniono zespoły kierowane przez toruńskich Humboldtczyków. Nagrodę zespołową I stopnia za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej otrzymała grupa naukowców z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pod przewodnictwem Prof. Dariusza Chruścińskiego; nagrodę zespołową II stopnia przyznano zespołowi Prof. Bogusława Buszewskiego; nagrodę III stopnia – zespołowi Prof. Zenona Wiśniewskiego. Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działaności naukowo-badawczej otrzymał zespół kierowany przez Prof. Adama Jakubowskiego.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 odznaczono troje toruńskich Humboldtczyków. Prof. Andrzej Jamiołkowski odebrał z rąk Rektora Prof. Andrzeja Tetyna (rónież stypendysty Fundacji AvH) szczególne wyróżnienie UMK - "Convallaria Copernicana".
Z kolei Prof. Bogusław Buszewski oraz Prof. Włodzisław Duch zostali wyróżnieni specjalnymi nagrodami Rektora oraz medalami Nicolaus Copernicus Thorunensis za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i pozyskiwanie środków zewnętrznych na jej finansowanie.
Serdecznie gratulujemy!

20 czerwca 2014 we Frankfurcie nad Menem w Niemczech odbyło się posiedzenie EuCheMS Executive Board. W spotkaniu uczestniczył Prof. Bogusław Buszewski, Prezes PTChem, wybrany do tego grona na czteroletnią kadencję 2014-2018.

Prof. Bogusław Buszewski został uhonorowany przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach medalem za zasługi dla siedleckiej Uczelni. Jego wręczenie odbyło się podczas Święta Uczelni w Siedlcach w dniu 21 maja.
Serdecznie gratulujemy!

Prof. Włodzisław Duch, Humboldtczyk i prorektor UMK, został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Serdecznie gratulujemy!

Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uhonorował Prof. Bogusława Buszewskiego "Medalem za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Serdecznie gratulujemy!

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Ekonomiści z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy z Humboldtczykiem, prof. Zenonem Wiśniewskim, na czele są autorami innowacyjnej, kompleksowej metodologii profilowania bezrobotnych opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

19 grudnia miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Toruńskiego Oddziału SHP. W części naukowej Prof. Zenon Wiśniewski wygłosił referat "Czy możliwe jest pełne zatrudnienie", po którym nastąpiła długa i ożywiona dyskusja.

Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń i gratulacji dr. Bronisławowi Żurawskiemu, który niedawno ukończył 80 lat. Spotkanie swoją obecnością uświetnił Prof. Marian Jaskuła, przedstawiciel oddziału krakowskiego SHP oraz Sekretarz Generalny ZG SHP 2010-2013.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

W 2013 r. jubileusz 80. urodzin obchodzi Dr Bronisław Żurawski. Z tej okazji członkowie Toruńskiego Oddziału SHP składają Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia wielu jeszcze wspaniałych sukcesów zawodowych i organizacyjnych, a także satysfakcji w życiu osobistym oraz dużo zdrowia.

Wszystkich członków i sympatyków Toruńskiego Oddziału Societas Humboldtiana Polonorum serdecznie zapraszamy na tradycyjne świąteczno-noworoczne, naukowe spotkanie opłatkowe, które odbędzie się o godz. 18.00 w dniu 19 grudnia (czwartek) w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK. Wykład pt.: Przyszłość pracy. Czy możliwe jest pełne zatrudnienie? wygłosi Prof. Zenon Wiśniewski.

Zaproszenie

Program

Prof. Zenon Wiśniewski otrzymał Medal im. Wacława Szuberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie na posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w dniu 4 grudnia.

SHP było jednym z organizatorów specjalnej sesji naukowej kończącej obchody Roku Jana Czochralskiego - wybitnego polskiego chemika, metaloznawcy, wynalzacy metody otrzymywania monokryształów krzemu.
Prof. Franciszek Rozpłoch wygłsił referat pt.: Dynamiczny rozwój metody Czochralskiego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

13 listopada 2013 r. Prof. Bogusław Buszewski otrzymał nagrodę ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.
Prof. Buszewski jest promotorem 27 prac doktorskich oraz opiekunem kolejnych 11. Pięciu spośród doktorantów Profesora zostało stypendystami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej lub Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dwoje z wypromowanych doktorów zajmuje stanowiska profesora nadzwyczajnego na UMK, trzech jest w trakcie postępowania habilitacyjnego.
Ponadto, Profesor ma w swoim dorobku opiekę nad ponad 120 pracami magisterskimi oraz licznymi licencjatami.

4 listopada 2013 r. Prof. Bogusław Buszewski odebrał kolejny już doktorat honoris causa. Tym razem godność doktora h.c. nadał Prof. Buszewskiemu Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji. To najwyższe akademickie wyróżnienie zostało przyznane Profesorowi w uznaniu zasług na polu współpracy z Wydziałem Nauk Przyrodniczych słowackiej Uczelni. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się na zamku w Smolenicach.

Dnia 17 października 2013 r. wręczono na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nagrody i wyróżnienia JM Rektora.
Nagrodę indywidualną III° otrzymał Prof. Grzegorz Goździewicz.
Nagrodę zespołową I° otrzymał Prof. Bogusław Buszewski wraz z zespołem w składzie: dr Szymon Bocian, prof. dr hab. Gerhard Rychlicki, dr Alicja Nowaczyk. Prof. Buszewski otrzymał też nagrodę zespołową III° jako członek zespołu kierowanego przez dr.hab. Tomasza Ligora.
Prof. Zenon Wiśniewski otrzymał nagrodę zespołową III° wraz z zespołem: dr Monika Maksim, dr Edward Dolny, dr Kamil Zawadzki, dr Barbara Jaskólska.

Projekty 2 Humboldtczyków z UMK: prof. Włodzisława Ducha oraz prof. Bogusława Buszewskiego znalazły się w grupie 6 zakwalifikowanych do finansowania wniosków w ramach konkursu SYMFONIA 1 Narodowego Centrum Nauki.
Prof. Włodzisław Duch poprowadzi projekt pt. NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci. Otrzymał na badania 3 300 000 zł. a projekt zajął 2. pozycję na liście rankingowej konkursu SYMFONIA 1.
Prof. Bogusław Buszewski będzie koordynował badaniami nad Zastosowaniem łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych, na które Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 2 945 136 zł. Sam projekt zajął 6. pozycję na liście rankingowej konkursu.

W dniach 4-7 lipca 2013 r. odbywał się w Poznaniu 9. Międzynarodowy Kongres Naukowy Societas Humboldtiana Polonorum pod tytułem: BEZPIECZNY ŚWIAT. ZROZUMIENIE ZAUFANIE BEZPIECZEŃSTWO. W Kongresie wzięli udział członkowie Toruńskiego Oddziału SHP (prof. B. Buszewski, prof. T. Justyński, prof. Z. Wiśniewski, dr E. Walusiak, dr B. Żurawski). Moderatorem sesji poświęconej wyzwaniom dla bezpieczeństwa w sferze socjalnej był Prof. Zenon Wiśniewski. Sukces odniosła mgr Ewa Kabza (asystentka na Wydziale Prawa i Administracji), która w Sesji Młodych Badaczy zaprezentowała poster i zajęła II miejsce, uzyskując tym samym miesięczne stypendium w Niemczech ufundowane przez DAAD.

W dniu 6 lipca 2013 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbyło się seminarium poświęcone polityce rynku pracy w Niemczech i w Polsce, które organizowane jest przez Prof. Zenona Wiśniewskiego. W tym roku gościem specjalnym był Prof. Joachim Möller, dyrektor Instytutu Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze, najlepszego ośrodka badań nad rynkiem pracy w Europie.

Dnia 20 czerwca 2013 r. zmarł nagle i przedwcześnie Prof. Witold Stefański, romanista, kierownik Katerdy Filologii Romańskiej na UMK, dwukrotny stypendysta Fundacji AvH (w 1980 i 1992 r.).
Cześć Jego pamięci

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej obchodził Prof. Zenon Wiśniewski, wybitny znawca rynku pracy z UMK oraz członek zarządu toruńskiego oddziału SHP. Uhonorowanie Prof. Wiśniewskiego nastapiło podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który odbył się w Toruniu w dniach 10-11 czerwca 2013 r.

List gratulacyjny prof. Tomasza Justyńskiego.

W dniach 6-9 czerwca 2013 r. odbywa się w Toruniu Niemiecko-Polska Konferencja z Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej. Konferencja nawiązuje do bogatej tradycji corocznych spotkań polskich statystyków i organizowanych co 2 lata niemieckich Dni Prawdopodobieństwa i Statystyki oraz polskich Konferencji z Probabilistyki. Inicjatorami spotkania byli prof. Herold Dehling z Ruhr-Universität w Bochum oraz prof. Adam Jakubowski z UMK, naukowcy którzy poznali się osobiście, gdy prof. Jakubowski, jako stypendysta fundacji Alexandra von Humboldta, przebywał w Getyndze w 1987 i 1988 roku.

Dnia 22 kwietnia 2013 r. Prof. Dariusz Chruściński (członek Zarządu Toruńskiego Oddziału) oraz Prof. Michał Hanasz odebrali nominacje profesorskie z rąk Prezydenta RP.
Serdecznie gratulujemy!

W dniach 8 - 9 czerwca 2013 r. odbędzie się studyjny wyjazd do Ciechanowca i Białowieży. Program wyjzdu zamieszczony jest na stronie internetowej SHP. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Prof. Stefanem Radzikowskim i Prof. Wojciechem Ziętarą.

Prof. Włodzisław Duch, jako jeden z trzech Europejczyków) został wybrany do prestiżowego International Neural Network Society College of Fellows.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Torunianinem 2012 Roku został Rektor UMK i Humboldtczyk w jednej osobie - Pan Profesor Andrzej Tretyn. Torunianina 2012 Roku wybrali czytelnicy Gazety Wyborczej w głosowaniu
SMS-owym.

W 2012 r. do grona toruńskich stypendystów Fundacji AvH dołączył dr Sebastian Król, zajmujący się analizą matematyczną. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wstąpenia w szeregi Toruńskiego Oddziału SHP!

DUCH A NATURA LUDZKA,
czyli spotkanie świąteczno-noworoczne u Humboldtczyków

Tradycyjnie już, okres przedświąteczny to czas spotkań opłatkowych, życzeń a zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań i refleksji. W takim też duchu 19 grudnia 2012 r. spotkali się byli stypendyści prestiżowej Fundacji Alexandra von Humboldta z Bonn, RFN, zrzeszeni w Toruńskim Oddziale Societas Humboldtiana Polonorum.

Spotkanie, które odbyło się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, otworzył prof. Tomasz Justyński, przewodniczący oddziału, który podsumował działalność stowarzyszenia w minionym roku, przypomniał osiągnięcia Humboldtczyków oraz podziękował Dziekanowi WNEiZ, prof. Józefowi Stawickiemu, za gościnę. Prof. Stawicki przybliżył naukowy, dydaktyczny i materialny dorobek wydziału, przedstawił sylwetki uczonych, bez których realizacja wydziałowego motta: Z pasją po sukces byłaby niemożliwa. Skorzystał także z okazji i pogratulował dwóm toruńskim Humboldtczykom: prof. Bogusławowi Buszewskiemu oraz prof. Adamowi Jakubowskiemu wyboru do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2013-2016, których to wyniki zostały ogłoszone właśnie 19 grudnia.

Punktem kulminacyjnym był bez wątpienia wykład, który wygłosił Prorektor i Humboldtczyk w jednej osobie, prof. Włodzisław Duch. Chodziło o wizję natury ludzkiej. Próba znalezienia naukowej odpowiedzi na pytanie Św. Augustyna: Quis ego et qualis ego ciągle jest wielkim wyzwaniem. Nic więc dziwnego, że wywiązała się ożywiona dyskusja. Prawników najbardziej zaintrygował wpływ odkryć neurobiologii na ewentualną praktykę wymiaru sprawiedliwości i rozwój jednej z nauk kognitywnych, neuroprawa, badającej predyspozycje konkretnych osób do pewnych zachowań i możliwości kontroli własnego postępowania. Skoro bowiem decyzje i myślenie człowieka są wynikiem genetycznego i neuronalnego determinizmu, to być może brak miejsca na wolną wolę i indywidualną odpowiedzialność.

Po zamknięciu naukowej części spotkania, był też czas na wspólne odśpiewanie kolęd, opłatek oraz na świąteczną kolację, przy której rozwijano liczne wątki poruszone w wykładzie a dyskusje na inne tematy nie miały końca… [EK]

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


19 grudnia 2012 r. ogłoszone zostały wyniki wyborów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2013-2016. Wśród wybranych znaleźli się też toruńscy Humboldtczycy: Prof. Bogusław Buszewski oraz Prof. Adam Jakubowski. Serdecznie gratulujemy!

Od 1 stycznia 2013 r. na UMK będzie funkcjonować powoła przez Rektora Rada Naukowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Jej Przewodniczącym został wybrany Humboldtczyk - Prof. Andrzej Jamiołkowski.

Toruński Humboldtczyk, Prof. Zenon Wiśniewski, już po raz trzeci stanie na czele Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia (opiniodawczo-doradczego organu w sprawach polityki rynku pracy).

Wszystkich członków oraz sympatyków Toruńskiego Oddziału SHP serdecznie zapraszamy na tradycyjne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 19 grudnia (środa) o godz. 18.00 w Małej Sali Posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (sala 58). Wykład pt.: Wizja natury ludzkiej wygłosi Prof. Włodzisław Duch, Prorektor UMK.

Zaproszenie

W dniach 4-7 lipca 2013 r. odbędzie się w Poznaniu 9. Międzynarodowy Kongres Naukowy Societas Humboldtiana Polonorum pod tytułem:
BEZPIECZNY ŚWIAT
ZROZUMIENIE ZAUFANIE BEZPIECZEŃSTWO
Kongres połączony będzie z Walnym Zgromadzeniem Członków SHP, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2013 r
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kongresu.

Naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK pod kierownictwem Prof. Zenona Wiśniewskiego zakończyli ponaddwuletnie badanie dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, opracowując metody ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy.
Więcej informacji na temat badań prowadzonych przez Prof. Zenona Wiśniewskiego znajduje się TUTAJ.

14 listopada Prof. Bogusław Buszewski otrzymał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

To już kolejne odznaczenie UP, którym Prof. Buszewski został uhonorowany. Za wieloletnią współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu Prezes SHP został odznaczony Medalem "Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności" oraz Medalem "Za Zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu".

24 października 2012 r. z rąk Prezydenta RP nominację profesorską odebrał Prof. Albert Kotowski. Prof. Kotowski jest kierownikiem Zakładu Historii Stosunków Międzynarodowych XIX i XX wieku UKW w Bydgoszczy.
Serdecznie gratulujemy!

Z radością informujemy, iż Przewodniczący SHP, Prof. Bogusław Buszewski, został po raz drugi Prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wybory odbyły się 16 września 2012 r. w Białymstoku, w przededniu inauguracji 55 Zjazdu PtCh.
Serdecznie gratulujemy!

W dniach 31 maja - 1 czerwca 2012 r. w Collegium Maximum UMK odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy". Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęło m.in. stowarzyszenie Societas Humboldtiana Polonorum. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej konferencji.

Fotorelacja z konferencji dostępna jest TUTAJ

Prof. Włodzisław Duch, podczas odbywającej się w dniach 29 kwietnia - 3 maja w Zakopanem 11th International Conference on Artificial Inteligence and Soft Computing, za wybitne zasługi dla rozwoju inteligencji obliczeniowej w Polsce został uhonorowany Medalem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych.
Gratulujemy!

Z radością informujemy, iż Przewodniczący Toruńskiego Oddziału SHP, Prof. Tomasz Justyński, został wybrany na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2012-2016.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

26 kwietnia 2012 r. z rąk Prezydenta RP nominację profesorską odebrał toruński fizyk - Prof. Ryszard Stanisław Trawiński.
Serdecznie gratulujemy!

Prof. Zenon Wiśniewski wraz ze swoim zespołem badawczym otrzyma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej milion złotych na badania poświęcone analizie czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia oraz opracowaniu metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez publiczne służby zatrudnienia.
Gratulujemy!

Miło nam poinformować, że projekt badawczy Prof. Bogusława Buszewskiego pt.: Analiza oddechu u pacjentów z rakiem płuc został przyjęty do programu wykonawczego z Austrią na lata 2012-201. Partnerem Prof. Buszewskiego będzie Prof. Anton Amann z Breath Research Institute w Innsbrucku.
Serdecznie gratulujemy!

Życzenia świąteczne


kliknij aby powiększyć

Z radością informujemy, iż dwóch toruńskich Humboldtczyków będzie zasiadać we władzach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prof. Andrzej Tretyn został wybrany na Rektora UMK na kadencję 2012-2016. Natomiast Prof. Włodzisław Duch będzie pełnił funkcję Prorektora ds. Badań Naukowych i Informatyzacji.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Prof. Bogusław Buszewski został powołany na przewodniczącego komisji konkursowej w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych, która oceniać będzie wnioski o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Gratulujemy!

Oddział Krakowski SHP organizuje w dniach 11-14 października 2012 r. Humboldt-Kolleg - międzynarodową konferencję "Człowiek i środowisko". Rejestracja uczestników potrwa do 15 maja 2012 r.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

W dniach 31 maja - 1 czerwca 2012 r. w Collegium Maximum UMK odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy" objęta Patronatem Honorowym Societas Humboldtiana Polonorum. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej konferencji.

Miło nam poinformować, iż projekt badawczy toruńskiego Humboldtczyka, Prof. Andrzeja Skowrońskiego, został zakwalifikowany do finansowania w konkursie Narodowego Centrum Nauki. Prof. Andrzej Skowroński, jeden z najwybitniejszych na świecie specjalistów w teorii reprezentacji algebr, będzie realizował projekt pt. "Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr".
Natomiast Prof. Andrzej Jamiołkowski pełni funkcję koordynatora toruńskiego w innym wyróżnionym przez Narodowe Centrum Nauki projekcie ("Rozwiązalność, chaos i sterowanie w układach kwantowych"), kierowanego przez prof. Marka Kusia z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

W minionym roku stypendium Humboldta uzyskała kolejna przedstawicielka ośrodka toruńskiego, Pani dr Katarzyna Norkowska.
Serdecznie gratulujemy, witamy w gronie polskich Humboldtczyków i zapraszamy do wstąpienia w szeregi SHP.

Życzenia świąteczne

kliknij aby powiększyć

Z radością informujemy, iż zastępca przewodniczącego Toruńskiego Oddziału SHP, Prof. Zenon Wiśniewski, został powołany na członka Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2011-2014. Już po raz drugi został jednomyślnie wybrany wiceprzewodniczącym Komitetu.
Szeregi Komitetu Neurobiologii PAN zasilił Prof. Włodzisław Duch.
Nowowybranym Członkom serdecznie gratulujemy!


Kliknij, aby powiększyć

Dnia 19 grudnia 2011 r.(poniedziałek) o godz. 18.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji odbędzie tradycyjne spotkanie opłatkowe. Wszystkich członków oraz sympatyków Toruńskiego Oddziału SHP serdecznie zapraszamy!

Program spotkania

Podczas odbywającej się 17 listopada w Dworze Artusa w Toruniu Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, prof. Marian Jaskuła (Sekretarz Generalny SHP) dołączył do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. To zaszczytne miano przyznają: Polska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, honorując w ten sposób autorytety ze świata nauki, medycyny i gospodarki, które swoją działalnością przyciągają do Polski międzynarodowe konferencje i kongresy. Inicjatorem odznaczenia prof. Jaskuły był Prezes SHP, prof. Bogusław Buszewski, który tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymał w listopadzie 2007 r.
Profesor Buszewski jest pierwszym ambasadorem kongresów z województwa kujawsko-pomorskiego, do tytułu został zgłoszony przez Torun Convention Bureau "Copernicus".

Dnia 21 listopada (poniedziałek) 2011 r. o godz. 18.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji odbędzie się posiedzenie Zarządu Toruńskiego Oddziału SHP. Przedmiotem spotkania będzie omówienie spraw bieżących.

Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung) organizuje w dniu 10 grudnia 2011 r. pierwszy Niemiecko-Polski Bal Prawników. Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone są na stronie internetowej. Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do udziału.

W dniach 25-28 września 2011 r. przedstawiciele toruńskiego oddziału SHP (prof. Tomasz Justyński, prof. Bogusław Buszewski, prof. Franciszek Rozpłoch, dr Ewa Walusiak) wzięli udział w Humboldt Kolleg, który odbył się w Gdańsku (How science spies on and technology imitates nature). Prof. Bogusław Buszewski, Prezes ZG SHP, wygłosił w pierwszym dniu konferencji referat pt.: How to Copy Nature? Is it Possible to Build Cell Membrane Inside Chromatographic Column?.

W dniach 26-29 maja 2011 r. przedstawiciele toruńskiego oddziału SHP (prof. Tomasz Justyński, prof. Bogusław Buszewski, dr Bronisław Żurawski) wzięli udział w Humboldt Kolleg, który odbył się we Wrocławiu (Nutraceutics, biomedical remedies and physiotherapeutic methods for prevention of civilization-related diseases).

Kliknij, aby powiększyć

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Humboldtczyków na spotkanie, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2011 r. (środa) o godzinie 15.00 w Collegium Maximum UMK (plac Rapackiego 1).
Spotkanie będzie się składać z dwóch części - z części roboczej, poświęconej sprawom bieżącym, oraz z wernisażu wystawy prac Meli Muter połączonego z prezentacją przez komisarza wystawy. W spotkaniu, zarówno w części roboczej, jak i uroczystej, weźmie udział delegacja Ambasady niemieckiej, składająca się z pięciu przedstawicieli federalnych ministerstw niemieckich oraz organizacji zajmujących się współpracą międzynarodową (w tym między innymi DAAD), co będzie okazją do nawiązania ewentualnych osobistych kontaktów.

Program spotkania

Strona Toruńskiego Oddziału SHP jest nadal w konstrukcji. W razie wystąpienia błędów lub w celu uzupełnienia zamieszczonych informacji proszę o kontakt.

Dnia 1 marca (wtorek) 2011 r. o godz. 18.00
w Sali Posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się robocze posiedzenie Zarządu Toruńskiego Oddziału SHP. Przedmiotem spotkania będzie przygotowanie planu działań oddziału na rok 2011.

WYDARZENIA

 

 

KONTAKT

Z TORUŃSKIM

ODDZIAŁEM SHP

 

Toruński Oddział SHP
Dr hab. Jacek Kobus
Instytut Fizyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Grudziądzka 5/7
87-100 Toruń, Polska

email: jacek.kobus@fizyka.umk.pl